Archiwum kategorii: Notatki

RODZINA W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

„Kondycja rodziny znajduje bezpośredni oddźwięk w kondycji danego narodu. Nie wolno zapominać przede wszystkim o tym, iż to właśnie rodzina jest fundamentem i gwarancją społeczeństwa naprawdę wolnego i solidarnego.”

 Jan Paweł II

 

FRAGMENTY Z NAUCZANIA JANA PAWŁA II

            Poniższe cytaty stanowią wybór z homilii, dokumentów i innych dzieł, w których Ojciec Święty Jan Paweł II poruszał tematy małżeństwa, życia oraz rodziny. Teksty te można wykorzystać w trakcie Marszu. Krótkie fragmenty mogą być na przykład czytane przez lektora w przerwach pomiędzy utworami muzycznymi.

List do Rodzin GRATISSIMAM SANE

GS 8.

„Jedność dwojga nie zamyka małżonków, nie jest dla nich samych. Jest otwarta w kierunku nowego życia i nowej osoby. Małżonkowie jako rodzice są zdolni obdarzyć życiem istotę do nich samych podobną, nie tylko <<kość z ich kości i ciało z ich ciała>>(por. Rdz 2,23), ale obraz i podobieństwo Boga – czyli osobę.(1)

GS 9.

„Jeśli mówimy, że małżonkowie jako rodzice są współpracownikami Boga – Stwórcy w poczęciu i zrodzeniu nowego człowieka, to sformułowaniem tym nie wskazujemy tylko na prawa biologii, ale na to, że w ludzkim rodzicielstwie Bóg sam jest obecny – obecny w inny jeszcze sposób niż to ma miejsce w każdym innym rodzeniu w świecie widzialnym, <<na ziemi>>. Przecież od niego tylko może pochodzić <<obraz i podobieństwo>>, które jest właściwe istocie ludzkiej, tak jak przy stworzeniu. Rodzenie jest kontynuacją stworzenia.”(2)

Bóg <<chciał>> człowieka od początku – i Bóg go <<chce >> w każdym ludzkim poczęciu i narodzeniu. Bóg <<chce>> człowieka jako istoty do siebie podobnej, jako osoby. Człowiek ten – każdy człowiek – jest stworzony przez Boga <<dla niego samego>>. Odnosi się to do każdego człowieka, do wszystkich, również do tych, którzy przychodzą na świat z jakimś głębokim schorzeniem lub niedorozwojem.”(3)

„…Bóg <<chce dla niego samego>>. Trzeba, ażeby w to chcenie Boga włączało się ludzkie chcenie rodziców: aby oni chcieli nowego człowieka, tak jak go chce Stwórca. Ludzkie chcenie zawsze poddane jest prawu czasu, prawu przemijania. Boże – jest odwieczne.”(4)

GS 11.

„Czy to prawda, że stał się darem dla rodziców? Darem dla społeczeństwa? Pozornie nic nie zdaje się na to wskazywać. To, że narodził się człowiek, wydaje się zwykłym faktem statystycznym, który rejestruje się jak tyle innych faktów. Przelicza się ten fakt w cyfrach i bilansach demograficznych. Z pewnością dziecko oznacza dla rodziców nowy trud, nowy zasób potrzeb i kosztów. Stąd też pokusa, ażeby go nie było. Pokusa bardzo mocna w niektórych środowiskach społecznych i kulturowych. Czy więc nie jest ono darem? Czy tylko przychodzi zabierać, nie dawać? Te pytania – to myśli natrętne, od których z trudem wyzwala się współczesny człowiek. Dziecko przychodzi zająć miejsce, którego i tak coraz mniej jest na świecie. Czy jednak naprawdę niczego nie wnosi do rodziny i społeczeństwa? Czyż nie jest <<cząstką>> tego wspólnego dobra, bez którego ludzkie wspólnoty rozpadają się i umierają? Trudno temu zaprzeczyć. Dziecko obdarowuje sobą rodzinę. Jest darem dla rodzeństwa i dla rodziców. Dar życia staje się równocześnie darem dla samych dawców. Nie mogą nie odczuć jego obecności, jego uczestnictwa w ich życiu, tego, co wnosi do dobra wspólnego małżeństwa i wspólnoty rodzinnej. Poprzez wszystkie meandry ludzkiej psychologii prawda ta pozostaje oczywista w swej prostocie oraz w swej głębi. Człowiek jest dobrem wspólnym każdej ludzkiej społeczności. Jest to ten człowiek, o którym powiedział św. Ireneusz, iż jest <<chwałą Bożą>>, co czasem tłumaczy się: <<chwałą Bożą jest, aby człowiek żył>>. Chwała Boża jest dobrem wspólnym wszystkiego, co istnieje; jest dobrem wspólnym rodzaju ludzkiego.”(5)

GS 13.

Cywilizacja miłości oznacza radość – radość między innymi z tego, że się >>człowiek rodzi na świat>>(por. J 16, 21). A więc radość także i z tego, że małżonkowie stają się rodzicami. Cywilizacja miłości – to znaczy <<weselić się z prawdy>>(por. 1 Kor 13,6). Cywilizacja, która wydaje owoce w postaci mentalności konsumpcyjnej, anty-natalistycznej, nie jest i nie może być nigdy cywilizacją miłości.” (6)

GS 23.

„W tym miejscu warto wspomnieć pokrótce o dewiacjach, jakich doznało w licznych krajach tak zwane państwo prawa. Prawo Boże w stosunku do życia  ludzkiego jest jednoznaczne i kategoryczne. Bóg zakazuje: <<Nie zabijaj>>(por. Wj 20,13). Żaden ludzki prawodawca nie może więc powiedzieć: wolno ci zabijać, masz prawo zabijać, czy nawet powinieneś zabijać. Niestety, w historii naszego stulecia taka dewiacja stała się rzeczywistością. W sposób demokratyczny dochodziły do władzy siły polityczne, które wydawały ustawy sprzeczne z prawem do życia, jakie posiada każdy bez wyjątku człowiek, a czyniły to w imię obłędnych racji, na przykład eugenicznych, etnicznych lub też innych. Zjawiskiem nie mniej niebezpiecznym są dzisiaj ustawodawstwa, które nie respektują prawa do życia od chwili poczęcia. Towarzyszy im, niestety, szerokie przyzwolenie lub zgoda opinii publicznej. Jakże można moralnie zaakceptować prawa, które dozwalają zabijać człowieka poczętego,

a który już żyje w łonie matki? Prawo do życia staje się  w ten sposób udziałem wyłącznie ludzi dorosłych, którzy mogą także w parlamentach przeprowadzać swoje plany i realizować własne interesy. Prawo do życia zostaje odmówione ludziom nie narodzonym.

Stajemy tu wobec olbrzymiego zagrożenia nie tylko poszczególnego jednostkowego życia ludzkiego, ale całej naszej cywilizacji. Twierdzenie że cywilizacja ta stała się, pod pewnymi względami, <<cywilizacją śmierci>>, w tym punkcie zyskuje swe szczególne potwierdzenie.”(7)

„W ostatnich dziesięcioleciach można zauważyć podnoszące na duchu obudzenie sumień: odnosi się to zarówno do myśli współczesnej, jak i do opinii publicznej. Zwłaszcza wśród młodych wzrasta świadomość szacunku do życia od jego poczęcia. Szerzą się ruchy na rzecz życia(<<pro life>>). Stanowi to zaczyn nadziei dla przyszłości rodzin i całej ludzkości.” (8)

Adhortacja Apostolska FAMILIARIS CONSORTIO

FC 6.

“(…)nie brakuje niepokojących objawów degradacji niektórych podstawowych wartości: błędne pojmowanie w teorii i praktyce niezależności małżonków we wzajemnych odniesieniach; duży zamęt w pojmowaniu autorytetu rodziców i dzieci; praktyczne trudności, na które często napotyka rodzina w przekazywaniu wartości; stale wzrastająca liczba rozwodów, plaga przerywania ciąży, coraz częstsze uciekanie się do sterylizacji, faktyczne utrwalanie się mentalności przeciwnej poczęciu nowego życia.” (9)

FC 26.

„W rodzinie, wspólnocie osób, szczególną troską winno być otaczane dziecko; należy rozwijać głęboki szacunek dla jego godności osobistej, oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom. Odnosi się to do każdego dziecka, ale szczególnie ważkie staje się wobec dziecka małego, wymagającego opieki całkowitej, wobec dziecka chorego, cierpiącego lub upośledzonego.” (10)

„Powtarzam raz jeszcze to co powiedziałem na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych dnia 2 października 1979 roku <<Pragnę…wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny. Żaden kraj na świecie, żaden system polityczny nie może myśleć o swojej przyszłości inaczej, jak tylko poprzez wizję tych nowych pokoleń, które

przejmą od swoich rodziców wielorakie dziedzictwo wartości, zadań i dążeń zarówno własnego narodu, jak też całej rodziny ludzkiej. Troska o dziecko jeszcze przed narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.” (11)

FC 30.

(12a)„Niektórzy pytają, czy warto żyć, czy też nie byłoby lepiej w ogóle się nie narodzić; wątpią, czy godzi się powoływać innych do życia, skoro być może będą oni złorze­czyć, że wypadło im istnieć w okrutnym świecie, którego grozy nie można nawet przewidzieć. Inni mniemają, że jedynie do nich należą korzyści płynące z techniki, wykluczając pozostałych ludzi, którym narzucają środki antykoncepcyjne albo jeszcze gorsze metody. Jeszcze inni, zniewoleni mentalnością konsumpcyjną i pochłonięci cał­kowicie staraniem o ciągłe zwiększanie dóbr materialnych, dochodzą w końcu do tego, że już nie rozumieją duchowego bogactwa nowego życia ludzkiego i odrzucają je. Ostateczna racja takiej mentalności, to brak Boga w sercach ludzi, Boga, którego miłość jedynie jest silniejsza od wszelkich możliwych obaw świata, i tylko ona może je prze­zwyciężyć.

Jak wynika z wielu aktualnych kwestii, rodzi się w ten sposób jakaś mentalność przeciwna życiu (anti-life mentality): wystarczy na przykład pomyśleć o pewnego rodzaju panicznym strachu, wywodzącym się ze studiów ekologów i futurologów nad demografią; niekiedy wyolbrzymiają oni niebezpieczeństwo przyrostu demograficznego dla jakości życia.

(12b)Kościół mocno wierzy, że życie ludzkie, nawet gdy słabe i cierpiące, jest zawsze wspaniałym darem Bożej dobroci. Przeciw pesy­mizmowi i egoizmowi, zaciemniającym świat, Kościół opowiada się za życiem: w każdym życiu ludzkim umie odkryć wspaniałość owego « Tak », owego« Amen », którym jest sam Chrystus.Owemu « Nie », które zalewa i gnębi świat, prze­ciwstawia to żyjące « Tak », broniąc w ten sposób człowieka i świat przed tymi, którzy czyhają na życie i zadają mu śmierć.

Kościół jest powołany do tego, aby wszystkim ukazać na nowo, z coraz większym przeko­naniem, swoją wolę rozwijania wszelkimi środ­kami życia ludzkiego i bronienia go przeciw jakimkolwiek zasadzkom, niezależnie od stanu i stadium rozwoju, w którym się ono znajduje.

12c) Kościół potępia, jako ciężką obrazę godności ludzkiej i sprawiedliwości, wszystkie te poczynania rządów czy innych organów władzy, które zmierzają do ograniczania w jakikolwiek sposób wolności małżonków w podejmowaniu decyzji co do potomstwa. Stąd też wszelki nacisk wywierany przez te władze na rzecz sto­sowania środków antykoncepcyjnych, a nawet sterylizacji i spędzania płodu, winien być bez­względnie potępiony i zdecydowanie odrzucony. Podobnie należy napiętnować jako wielce nie­sprawiedliwy ten fakt, że w stosunkach między narodowych pomoc gospodarcza udzielana na rzecz rozwoju ludów jest uzależniana od programów antykoncepcji, sterylizacji czy spędzania płodu. (12)

FC 86.

„Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”(13)

Encyklika EVANGELIUM VITAE

EV 50.

„I my znajdujemy się dziś w samym centrum dramatycznej walki między <<kulturą śmierci>> i <<kulturą życia>>. Ale blask Krzyża nie zostaje przesłonięty przez ten mrok – przeciwnie, na jego tle Krzyż jaśnieje jeszcze mocniej i wyraźniej, jawi się jako centrum, sens i cel całej historii i każdego ludzkiego życia. „(14)

EV 61.

„Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem, i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota.”(15)

EV 62.

„Żadna okliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nidgy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy , ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka (…)”(16)

INNE:

„Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią

światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka”.(17) – Kalisz 4 VI 1997 r.

„I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, aby była wierna świętemu prawu życia”.(18) – Nowy Targ 8 VI 1979 r.

„Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do urodzenia się… Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwami czy niepowodzeniami…”(19)

„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi”.(20)

„Trzeba więc najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie, nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia.”(21)

Zestawił: Jarosław Kniołek

 

POŚWIĄTECZNE SPOTKANIE „JAJECZKO” 2 KWIETNIA 2013

Wolontariusze Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie im. Sługi Bożego ks. Wincentego Granata zebrali się na poświątecznym spotkaniu „Jajeczko” w dniu 2 kwietnia 2013 roku po Mszy św. o godzinie 18.00 w Parafii p.w. Nawrócenia Świętego Pawła.
Atmosfera spotkania była jak zwykle serdeczna, nie zabrakło ciepłych słów i płynących z serca życzeń.

Gospodarzem spotkania był Ks. Dziekan Krzysztof Rusiecki.

Pamiątką z tego spotkania są zdjęcia w galerii.

RELACJA Z I SANDOMIERSKIEGO MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY

Relacja z I Sandomierskiego Marszu dla Życia i Rodziny

Sandomierzanie od tygodnia przygotowywali się duchowo do Marszu dla Życia i Rodziny. Każdego dnia poszczególne parafie nawiedzały relikwie św. Joanny Beretty Molla, przy których mieszkańcy modlili się o świętość rodzin oraz poszanowanie daru życia ludzkiego. Niedzielne rodzinne świętowanie 3 czerwca rozpoczęła adoracja oraz wspólna Msza św. w kościele p.w. św. Józefa o godzinie 14.00.

Podczas Mszy św. bp Krzysztof Nitkiewicz, zwracając się do uczestników marszu powiedział: „…życie ludzkie jest czymś wyjątkowym, jest wspaniałym Bożym darem. Trzeba go, więc bronić przed tymi, którzy dla własnej wygody, z racji ideologicznych czy politycznych, postrzegają życie w kategoriach reprodukcji. Może nie zdają sobie sprawy z tego, że zezwalając na zabijanie życia przez aborcję, eutanazję czy promowanie rzeczy szkodliwych dla człowieka, zabijają przyszłość narodu i każdego z nas. Marsze w obronie życia służą lepszemu zrozumieniu tego, czym jest życie, są zwarciem szeregów w celu jego obrony od samego początku, przez wszystkie jego fazy i we wszystkich wymiarach, aż po naturalną śmierć. Taki jest obowiązek każdego z nas, wspólnoty Kościoła i Państwa. Jesteśmy dalecy od politycznych akcentów, ale polityka powinna zająć się ludzkim życiem z większą troską i odpowiedzialnością.”

Po Mszy św. ruszył Marsz, na czele którego szła Miejska Orkiestra Dęta. Uczestnicy Marszu dla Życia i Rodziny przeszli ulicami: Mickiewicza, Koseły, Słowackiego do sandomierskiego parku „Piszczele”, gdzie odbył się Piknik Rodzinny. W programie „Pikniku” były występy artystyczne, rodzinne konkursy, pokazy. Swoje umiejętności prezentowali młodzi artyści od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej oraz miejscowi policjanci i strażacy. Zebrani wysłuchali też koncertu Miejskiej Orkiestry Dętej.

W galerii znajdują się zdjęcia zrobione podczas uroczystości.
Wszystkim, którzy wzięli udział w Marszu idąc razem z nami dla Życia i Rodziny serdecznie dziękujemy.

Wolontariusze Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie

WSPOMNIENIA Z DNIA SKUPIENIA

Wolontariusze Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie z dekanatów gorzyckiego, ożarowskiego, sandomierskiego i zawichojskiego spotkali się 2 marca w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sandomierzu.
Swój dzień skupienia rozpoczęli od adoracji Najświętszego Sakramentu i Koronki do Miłosierdzia Bożego. Następnie wysłuchali wykładu ks. dr Grzegorza Kasprzyckiego o najważniejszych prawdach wiary i roli ludzi wierzących w naszej rzeczywistości. Na spotkaniu w sali parafialnej wolontariusze podzielili się doświadczeniami z pracy w ramach dekanalnych KCPR. Punktem kulminacyjnym była Msza Święta., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Wiesław Surma. Dzień skupienia został zorganizowany przez diecezjalnego koordynatora KCPR ks. Wiesława Surmę, we współpracy z ks. Józefem Śmiglem, proboszczem parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sandomierzu.
Wydarzenie zostało uwiecznione na zdjęciach, które znajdują się w galerii.
Wszystkim Wolontariuszom i uczestnikom Mszy Św. oraz spotkania serdecznie dziękujemy.

PO SPOTKANIU OPŁATKOWYM

W dniu 28 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie opłatkowe sandomierskiego dekanalnego Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie im. Sługi Bożego księdza Wincentego Granata. Gospodarzem spotkania był ks. Dziekan Krzysztof Rusiecki.

Rozpoczęło się Mszą świętą w kościele parafialnym Parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Następnie Wolontariusze wraz z Księdzem Dziekanem przeszli do sali parafialnej, gdzie wszyscy składali sobie wzajemnie życzenia, śpiewali kolędy i dyskutowali o bieżących sprawach, problemach oraz ciekawych spostrzeżeniach i historiach z życia wziętych. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem. W zakładce galeria znajdują się zdjęcia z tego spotkania.

WSPOMNIENIA ZE SPOTKANIA

W dniu 7 grudnia 2011 r. odbyło się uroczyste spotkanie sandomierskiego dekanalnego Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie im. Sługi Bożego księdza Wincentego Granata. Gospodarzem spotkania był ks. Dziekan Krzysztof Rusiecki.

Rozpoczęło się Mszą świętą w kościele parafialnym Parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła, podczas której modlono się m. in. w intencji wolontariuszy. Następnie wszyscy przeszli do sali parafialnej. Podczas spotkania w miłej atmosferze podsumowano działalność Centrum w 2011 roku. Pani Alicja Szatan przedstawiła prezentację, a w niej kalendarium wydarzeń i rodzaje udzielonych porad, a ks. Wiesław Surma nakreślił następnie strategię i misję Centrum realizowane w ostatnim roku oraz perspektywy na przyszłość.

Były podziękowania oraz wywiązała się dyskusja na różne tematy związane z udzielaniem porad, pomaganiem rodzinom i informowaniem społeczności lokalnej o działalności Centrum oraz możliwościach korzystania z różnych porad.

Szczególnym gościem był Ksiądz Biskup dr Edward Frankowski, który patronował całemu spotkaniu i przewodniczył Mszy świętej. Uczestnikami byli: Koordynator Centrów Pomocy Rodzinie w Diecezji Sandomierskiej ks. Dyrektor Wiesław Surma, ks. Proboszcz sandomierskiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego Józef Śmigiel, księża wikariusze Adrian i Piotr oraz wolontariusze Centrum. We mszy świętej wziął także udział ks. Wojciech Zasada. Uroczystość zakończyła się wpisem Księdza Biskupa do księgi pamiątkowej Centrum, wspólną modlitwą i pasterskim błogosławieństwem.

WSPOMNIENIA ZE SPOTKANIA

Spotkanie wolontariuszy sandomierskiego KCPR 7. czerwca 2011 r.

 

Wolontariusze z sandomierskiego Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie im. Sługi Bożego ks. Wincentego Granata, reprezentujący wszystkie parafie miasta spotkali się 7. czerwca 2011 roku w parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
Spotkanie moderował ksiądz dziekan Krzysztof Rusiecki. Najpierw omówiono sprawy organizacyjne, m.in. podsumowano półroczną działalność oraz zaplanowano dalszą promocję Centrum poprzez stronę internetową, plakaty, ulotki oraz organizację pikniku integracyjnego w najbliższym czasie.
W drugiej części spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu „Słowo, które uzdrawia – terapeutyczny wymiar Biblii” wygłoszonego przez ks. prof. nadzw. dr. hab. Romana B. Sieronia, biblisty i pedagoga z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Wspomnianym wykładem z możliwością dyskusji zamknięto również całoroczny cykl spotkań w ramach Uniwersytetu Biblijnego dla Dorosłych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, działającym przy sandomierskiej farze.
Podczas spotkania zaprezentowano pomoce formacyjne m.in. najnowszy numer miesięcznika „List” poświęconego Pismu Świętemu oraz miesięcznik biblijny „Biblia. Krok po kroku”, które zostały przekazane przez prelegenta do tworzącej się biblioteki sandomierskiego KCPR. Wszyscy wolontariusze otrzymali również z rąk proboszcza parafii okolicznościowe wydanie Listów św. Pawła Apostoła oraz czasopismo „Apostolstwo Chorych”.

SPOTKANIE Z KS. PROF. STANISŁAWEM KOWALCZYKIEM

Spotkanie odbyło się planowo w Ratuszu Sandomierskim.
Przybyło wielu znakomitych gości. Wśród zgromadzonych były osoby,
które osobiście znały ks. prof. Wincentego Granata i podzieliły się
z pozostałymi swoimi doświadczeniami i wspomnieniami…
Wykład ks. prof. Stanisława Kowalczyka był przejmujący i pełen szczegółów
z różnych etapów życia ks. prof. Wincentego Granata. Opowiadał przecież
uczeń – o swoim mistrzu…

NOTATKA ZE SPOTKANIA

W dniu 5. lutego odbyło się w sali parafialnej Parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu spotkanie szkoleniowo-organizacyjne grupy wolontariuszy.

Ksiądz Dziekan Krzysztof Rusiecki zaprosił na spotkanie księdza Jacka Zielińskiego, psychoterapeutę i psychologa, który działa w Psychodynamicznym Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym w Lublinie. Ksiądz Jacek podzielił się z nami wspomnieniami z otwarcia kolejnej siedziby KCPR w Stalowej Woli, której jest opiekunem. Przeprowadził następnie
wykład na temat psychologii dynamicznej i sposobów prowadzenia poradnictwa w tym zakresie. Wykład był ciekawy i budujący. Zachęcił także do zwiększania wysiłku i wkładania serca w tę społeczną formę działalności.

Dzięki temu spotkaniu nawiązaliśmy kontakt z Katolickim Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli i planujemy w przyszłości współpracę, kolejne spotkanie szkoleniowe oraz wymianę doświadczeń.

W marcu odbędzie się następne spotkanie wolontariuszy. Zachęcamy do odwiedzania strony aktualności.